Zdravím Vás všechny...

Zdravím Vás všechny. Nekolikrát se zde řešila výměna karty do tchg. I mne to začalo zajímat a tak jsem našel toto: Pravidla nakládání s paměťovou kartou řidiče systému Digitální tachograf Práva a povinnosti držitele karty

 1. Držitel karty (řidič) odpovídá za správné fungování a používání paměťové karty řidiče systému Digitální tachograf (dále jen „karta řidiče“), jestliže je vozidlo vybaveno záznamovým zařízením (digitálním tachografem) ve smyslu přílohy IB Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů. Karta řidiče smí být používána v souladu s těmito Pravidly a pouze v systému pro digitální tachograf.

 2. Držitel karty řidiče musí s vydanou kartou řidiče nakládat tak, aby nedošlo k padělání nebo ničení zaznamenávaných a uchovávaných údajů jak na kartě řidiče, tak i záznamovém zařízení.

 3. Je zakázána manipulace s kartou řidiče a záznamovým zařízením, která by mohla mít za následek pozměňování, potlačení nebo zničení uchovávaných nebo zaznamenávaných údajů. Ve vozidle nesmí být umístěno jakékoli zařízení takové manipulace umožňující.

 4. Řidič je oprávněn vlastnit a používat pouze jednu kartu řidiče. Je oprávněn používat pouze kartu řidiče, jež byla vydána na jeho jméno, není vadná a nevypršela-li její platnost.

 5. Je-li karta řidiče poškozena nebo nefunguje správně, je řidič povinen do 7 dnů ode dne, kdy její nefunkčnost nebo poškození zjistil, ji odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a v případě potřeby podat žádost o vydání nové karty řidiče. Příslušný úřad vydá novou kartu řidiče do 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

 6. Byla-li karta řidiče ztracena nebo odcizena, je řidič povinen požádat o vydání nové karty do 7 dnů a svou žádost doložit protokolem příslušného úřadu státu, v němž ke krádeži došlo (např. místní policie), nebo čestným prohlášením v případě ztráty. Lhůta pro podání žádosti začíná dnem, kdy držitel karty řidiče mohl žádost skutečně poprvé podat (tj. ode dne návratu na základnu nebo od okamžiku, kdy se o ztrátě či odcizení dověděl).

 7. Jestliže je karta poškozena, nefunguje správně, byla ztracena nebo odcizena, vytiskne řidič na konci své jízdy veškeré údaje o časových úsecích registrovaných záznamovým zařízením. Tyto údaje doplní daty, číslem karty řidiče, případně jménem a číslem řidičského průkazu a potvrdí svým podpisem.

? Je-li záznamové zařízení neschopné provozu nebo nefunguje-li správně, je řidič povinen na záznamovém listu nebo listu prozatímním uvést všechny údaje o časových úsecích, jež nebyly záznamovým zařízením registrovány nebo tištěny správně. Na záznamový či prozatímní list se zapíše číslo karty řidiče, řidič jej podepíše a připojí ke kartě řidiče.

 1. Pokud řidič potřebuje obnovit kartu řidiče, je povinen nejpozději 15 pracovních dnů před uplynutím platnosti karty podat žádost o vydání nové karty řidiče obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému místu jeho pobytu (trvalého či přechodného bydliště).

 2. Při změně pobytu (trvalého či přechodného bydliště) v jiném členském státu ES může řidič požádat o výměnu karty řidiče. Členský stát provádějící výměnu karty řidiče původní kartu řidiče vrátí orgánům vydávajícího státu, tuto výměnu zdůvodní a zároveň odpovídá za případné ověření platnosti předložené karty řidiče. Jakoukoli náhradu, obnovu nebo výměnu karty řidiče je členský stát povinen zavést do evidence.

 3. Držitel karty řidiče je povinen řídit se pokyny pověřeného kontrolního pracovníka a podrobit se kontrole podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 a na požádání kdykoli předložit kartu řidiče pověřenému kontrolnímu pracovníkovi.

 4. Příslušný úřad členského státu ES může požadovat předložení karty řidiče na každém řidiči, na něhož se vztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 a jenž má obvyklé bydliště na jeho území.

Jen jsem se nedočetl výši poplatku za výměnu karty, eventuelně i ŘP. Nevíte někdo? Děkuji

To jako znova 700,- Kč?!? To je blbost ne?

Odpovědět na tento příspěvek

A za řidičák??

Odpovědět na tento příspěvek

Se váže stále, nebo už ne?

Odpovědět na tento příspěvek

Hm fajn, takže včetně cesty na úřad to máme za cca litr

Odpovědět na tento příspěvek

Jen k tomu dopíšu, že pokud tu chcete něco dávat, tak v aktuálním znění. NR 3821/85 bylo nahrazeno NR 165/2014

Dobrý den Dani, pouze jsem okopčil co jsem se dočetl na stránkách MěÚ Černošice, u kterého budu řešit výměnu karty za již končící. Pokud je něco špatně, moc se omlouvám.

Odpovědět na tento příspěvek

Nový řidičák nestojí nic, pokud se jedná o povinnou výměnu kvůli konce platnosti. Pokud chce zájemce zrychleně do 5 dnů, potom platí 500,-.

Odpovědět na tento příspěvek

Odpovědet na tento příspěvek

Tento web používá cookies a další sledovací technologie rozlišovat mezi jednotlivými počítači, nastavení individuální služby, analytické a statistické účely a přizpůsobení obsahu a reklamy. Tato stránka může obsahovat také soubory cookie třetích stran. Pokud budete nadále používat stránky, předpokládáme, odpovídá aktuální nastavení, ale lze je kdykoli změnit. Další informace zde: Ochrana soukromí